Başka Kimlere Veriliyor?

YENİ OLAN “ENFORMASYON GÖREVLİLERİ” DEĞİL, TARTIŞMASI

Basın kartlarına yönelik düzenlemelerde basın kartlarının kimlere verileceği her zaman düzenlemenin önemli bir konusu olmuştur. Yapılan düzenlemelerde, basın kartının sadece gazetecilere verilmediği, kamu idaresi içinde bulunan kamu görevlilerine de verilmesi söz konusudur. Nitekim özellikle son yıllarda kamuda çalışan ve basın kartı sahibi olma hakkı verilen kamu görevlileri sayısında bir artış söz konusudur. Bu durum, çeşitli tartışmaları da beraberinde getirmiş, basın kartı düzenlemelerine yönelik yapılan eleştirilerin odak noktalarından birini oluşturmuştur. Özellikle, “Sansür Yasası” olarak bilinen tasarıyla birlikte “enformasyon görevlileri” tartışması gündemde geniş yer kaplamıştır.

Basın kartı düzenlemelerinin tarihi ele alındığında, enformasyon görevlilerine/enformasyon hizmetlerine geçmişte de özel bir yer verildiği göze çarpmaktadır. İlk olarak 1973’de “Devlet Enformasyon Hizmetleri” tanımıyla karşımıza çıkan hükümler ele alındığında, düzenlemenin “enformasyon görevlisi” olarak tanımladığı kimselerin daha önceki metinlerde de bu tanımlama yapılmaksızın yer aldığı gözlemlenmektedir. İlk olarak, 1953 yılında, Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nde görevli bulunan ve sınırları düzenlemeyle çizilmiş olan görevlilere basın kartı verilmesinin mümkün kılınmasıyla, kamu görevlilerin basın kartı sahibi olma süreci başlamaktadır. İlk düzenlemelerde, basın kartı sahibi olmaya hak kazanan kişilerin, şef ve daha üst görevlerdeki kişiler ve gazetecilik faaliyetiyle ilişkili kimseler olduğu dikkat çekmektedir.

Kamu görevlilerinin ilk kez basın kartı sahibi olma hakkı elde ettiği bu düzenlemenin ardından zaman içinde giderek daha fazla kamu görevlisi kapsam içine alınmıştır.

Dikkat çekici bir başka tarihsel husus da “enformasyon görevlileri” ifadesinin zaman içinde düzenlemenin “amaç” maddesi içine alınmasıdır. Bu durum, ilgili düzenlemelerin “basın mensuplarına basın kartı verme” asli amacının yanına başka kişi ve görevleri de eklemesi olarak yorumlanabilir. İlgili düzenlemelerinin amacı artık yalnızca gazetecilere değil, devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarıyla ilgili esas ve usulleri de belirlemektir. Bu aynı zamanda ilgili düzenlemelerin ruhunda görülen, kartın niteliğinin değil verilecek kişilerin niteliğinin belirlenmesine doğru bir yönelimdir. Nitekim bugün gelinen noktada yürürlükteki yönetmeliğin amacında gazeteciler görünmez kılınmış ve yalnızca “basın kartı verilecek kişileri ve basın kartlarına ilişkin usul ve esaslar” belirlenmiştir.

Öte yandan belirtilmesi gereken bir nokta da düzenlemelerde “enformasyon görevlileri” genellikle üst düzey ve basın/istihbaratla ilgili görevlilere özgü olarak dar bir çerçevede kullanılmıştır. Genel olarak ayrı bir başlık altında tanımlama eğilimi söz konusudur. Ancak 2015’ten itibaren dikkat çekici bir başka biçim değişikliği daha yaşanmıştır. “Enformasyon görevlileri”, “basın mesleğini temsil edenler” ile birlikte aynı madde altında tanımlanmaktadır.

1953 yılından bu yana, “enformasyon görevlileri” başlığıyla yer alan düzenleme ve değişimler şöyledir:

30 Temmuz 1953 -Madde 3 / 6: Basın -Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nün,

a) Genel Müdürü, Genel Müdürü Yardımcısı, Tanıtma Dairesi, Haberler ve Yayınlar Dairesi, İç Basın ve Haberler Şube Müdürleri, Yabancı Muhabirler Servisi Şefi

b) Vilayet temsilcileri, vilayet temsilciliklerinde yabancı gazeteciler işi ile görevli bir kişi

c) (a) bendindeki yazılı müdürlüklerinde basın, haber, fotoğraf, filim ve turizm mevzularıyla ilgili iş görenlerden Genel Müdürün tensip edeceği 8 kişi.

20 Temmuz 1957 -Madde 3 /7 Basın – Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü’nün

a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Tanıtma Dairesi, Haberler ve Yayınlar Dairesi, İç Basın ve Haberler Şubesi Müdürleri-, Yabancı Muhabirler Servisi Şefi.

b) Vilâyet temsilcileri ile vilâyet temsilciliklerinde yabancı gazeteciler işi ile görevli bir kişi,

c) (a) bendindeki yazılı müdürlüklerinde basın, haber, fotoğraf, film ve turizm mevzularıyla ilgili iş görenlerden Umum Müdürün tensip edeceği 15 kişi.

27 Temmuz 1959 -Madde 3/ 8 Basın – Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü’nün:

a) Umum Müdür, Umum Müdür Muavini, Tanıtma Dairesi, Haberler ve Yayınlar Dairesi, İç Basın, Dış Basın ve Haberler Şubeleri Müdürleri, Yabancı Muhabirler Servisi Şefi,

b) Vilâyet temsilcileri ile vilâyet temsilciliklerinde Türk ve yabancı gazeteciler işleri ile görevli birer kişi.

c) (a) fıkrasında yazılı müdürlüklerde basın, haber, fotoğraf film mevzularıyla ilgili iş görenlerden Umum Müdürün tensip edeceği 15 kişi.

ç) Bu bend gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da işinden ayrılanların Sarı Basın Kartları ayrılış tarihlerinden itibaren hükümsüzdür.

28 Mart 1962 Genel Müdürlük kontenjanı:

Madde 35 — Basın- Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü’nün:

1 — Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Tanıtma Dairesi, Yayınlar ve Haberler Dairesi, İç Basın, Dış Basın ve Haberler Şubeleri Müdürleri ile İç ve Dış İstihbarat Servisleri Şefleri ve şifre işlerinde çalışanlardan birisine ve Yabancı Muhabirler Servisi Şefi ile Başbakanlıkta ihdas olunan Basın Merkezi Şefine,

2 — İI temsilcileri ile il temsilciliklerinde Türk ve yabancı gazeteciler işleri ile görevli birer kişiye,

3 — 1’inci bentte yazılı müdürlüklerle servislerde basın, haber, fotoğraf ve film konularıyla ilgili iş görenlerden Genel Müdürün tensip edeceği 15 kişiye; bu yönetmeliğin diğer hükümlerine bağlı kalmaksızın Sarı Basın Kartı verilir.

7 Mart 1964 Bakanlık kontenjanı:

Madde 35 — A – Turizm ve Tanıtma Bakanlığında 2/7/1963 tarihli ve 265 sayılı kanunun 2, 10 ve 14’üncü maddeleri gereğince haber ve yayın hizmetlerinin görülmesini kolaylaştırıcı ve sağlayıcı tedbirlerin alınmasıyla görevli:

a) Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Müdürler Kurulu Üyeleri ve şifre işlerinde çalışanlardan bir kişi ile haber ve yayın hizmetlerine yardımcı olduğu Bakanlık makamınca kabul edilen 4 kişiye,

b) Tanıtma Genel Müdürlüğü’nde basın, haber, foto ve film konularıyla ilgili iş görenlerden 8 kişiye,

c) Haber ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcısına, Şube Müdürlerinden üçüne, Şef Redaktör ve Redaktör görevlilerinden 6’sına, Sarı ve Mavi Basın Kartı işleriyle görevli olanlardan 4’üne,

ç) İstanbul ve İzmir Bölge Müdürleriyle İl Temsilcilerine ve bu Bölge Müdürlüklerinde Sarı ve Mavi Basın Kartı işleriyle görevli birer kişiye,

B – Türkiye Büyük Millet Meclisinde ihdas olunan Basın Bürosu Şefiyle Başbakanlık Basın Merkezi Şefine ve Millî Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla Münasebetler Grup Başkanı ile Basın İrtibat Şubesi Müdürüne,

Bu yönetmeliğin diğer hükümleriyle bağlı kalınmaksızın Sarı Basın Kartı verilir.

24 Eylül 1973 Devlet Enformasyonu Hizmetleri:

Madde 33 Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan:

A – Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın Müşavirine,

B – 1 Başbakanlık Basın Merkezi Başkanına, 2 Bu Başkanlıkta basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok beş kişiye,

C – Genelkurmay Başkanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerle görevli en çok 3 kişiye,

D – Millî Savunma Bakanlığı Basın İrtibat Şubesi Müdürü ile Yardımcısına,

E – Devlet Enformasyon hizmetlerinin koordinasyonu hakkındaki 19/2/1972 gün ve 7/3938 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Başbakanlık Basın-Yayın Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmakta olan Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş Bakanlıklarda, bu birimlerin başkanına ve kıdemli gazeteci (en az beş yıllık) olmak ve yalnız bu Bakanlıkta görevli bulunmak kaydıyla Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirlerine,

F – Başbakanlık Basın – Yayın Genel Müdürlüğünde:

a) Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına,

b) Müdürler Kurulu Üyelerine, İl Temsilcileri ile Merkezde Basın Müşaviri ve Basın Ataşelerine,

c) Habercilik, devlet enformasyonu, haber mütercimliği, Sarı ve Mavi Basın Kartları, yayın, enformasyon, halkla ilişkiler, haber ve yayın araştırmacılığı, foto, film, televizyon işlerinde bilfiil ve devamlı olarak çalıştıkları Genel Müdürlükçe kabul edileceklere.

Sarı Basın Kartı verilebilir.

«C» fıkrasının uygulanmasında, bu bentte sayılan görevlerin ana nitelikleri göz önünde bulundurulur, laborantlık, ışıkçılık ve benzeri yan ve destek görevler dikkate alınmaz.

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da görevlerinden ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar iptal edilir ve durum ilgili yerlere duyurulur.

16 Temmuz 1980 AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı basın, yayın organları ile devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarının, kimlere ve hangi şartlarda düzenleneceğini, geçersiz sayma ve geri alma durumlarını, basın kartlarının sağlayacağı kolaylıkları belirlemektir.

Sarı Basın Kartı verilecek diğer görevler

Devlet enformasyon hizmetleri

Madde 24: Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan

Cumhurbaşkanlığı Basın Müşaviri ile bu birimde çalışan, daha önce 5 yıl basın kartı taşımış en çok iki kişiye,

Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisi Basın Müşavirleri ile bu birimlerde çalışan daha önce 5 yıl basın kartı taşımış en çok üç kişiye

Başbakanlık Basın Müşavirine ve bu birimde basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok beş kişiye

Genel Kurmay Başkanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürüne,

Devlet Enformasyon hizmetlerinin koordinasyon hakkında 19.2.1972 gün ve 7/3938 sayılı bakanlar kurulu kararı gereğince Basın – Yayın Genel Müdürlüğü ile işbirliği yapmak kaydıyla Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimlerin genel müdürüne veya başkanına ve bu birimlerde çalışan daha önce beş yıl basın kartı taşımış basın müşavirine

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanlığın müsteşarına

Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcıları, Daire Başkan Yardımcıları ve dairelere bağlı olmayan müdürlere

Genel Müdürlüğün devlet enformasyon, habercilik, yayın ve dokümantasyon, basın ve halkla ilişkiler, basın kartları, radyo, foto-film ve televizyon işleriyle ilgili bir kadroda ve bilfiil en az 18 ay çalıştığı Genel Müdürlükçe kabul edilen memurlara, toplam kadro sayısının üçte birini aşmamak şartıyla

Sarı Basın Kartı verilebilir.

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da görev yeri değişenlerin veya görevlerinden ayıranların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartalar iptal edilerek yönetmeliğe göre işlem yapılır.

 

4 Temmuz 1981 (değişiklik)

 

MADDE 24 —

D. Genelkurmay Başkanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü ile

Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek, aynı işlerle görevli en çok üç kişiye,

F. BASIN-YAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE:

a) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu kuruluşun Müsteşarına,

b) Genel Müdür, Genel Müdür Başyardımcısı, Genel Müdür Yardımcıları, Birim Başkanları, Birim Başkan Yardımcıları, Basın Merkezi Müdürleri, Müdürler ve Şube Müdürlerine,

c) Basın-Yayın Genel Müdürlüğü’nün devlet enformasyon ve tanıtması, haber toplama ve yayımı, yayın ve dokümantasyon, kamuoyu oluşturma ve araştırma alanlarını kapsayan devamlı kadrolarında görev yapan:

— Şef Redaktör, Redaktör, Çevirmen Redaktör, Çevirmen, Haber İzleyicilerine,

— Doküman Derleyici, Değerlendirici, Metin Yazarı, Yazı işleri Müdürü, Yazı işleri

Müdür Yardımcısı, Yayın Sekreteri ve Düzeltmenlere,

— Kameraman, Kamera Asistanı, Fotoğrafçı, Yönetmenlere,

— Uzman ve Denetçilere,

— Basınla İlişkiler ve Basın Kartları Görevlilerine, bilfiil en az 18 ay çalışmış olmak ve toplam kadro sayısının üçte birini aşmamak şartıyla,

Sarı Basın Kartı verilebilir.

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı almış olup da, görev yeri değişenlerin veya görevlerinden ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür.

Geri verilmeyen kartlar iptal edilerek yönetmeliğe göre işlem yapılır.

4 Aralık 1983 (Değişiklik) Madde 3 — Yönetmeliğin 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 24 — Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan.

A)    Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimlerde çalışan, daha önce beş yıl Basın Kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla en çok iki kişiye,

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile bu birimde çalışan, daha önce beş yıl Basın Kartı taşıyana öncelik vermek kaydıyla bir kişiye,

C) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Başkanına ve bu birimde basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok beş kişiye,

D) Genelkurmay Başkanlığı’nın Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerle görevli en çok üç kişiye,

E) Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimin başkanına ve bu birimde çalışan, daha önce beş yıl basın kartı taşımış bir kişiye,

F) Başbakanlık Tanıtma Müsteşarına ve ad ve unvanları Başbakanlık Tanıtma Müsteşarınca bildirilecek en çok iki kişiye,

G) Basın- Yayın Genel Müdürlüğünde;

a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Devlet Enformasyon hizmetlerinde, devamlı kadroda görev yapanların üçte birine,

b) Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergilerin yazı işleri mensuplarına. Genel Müdürlükçe Basın Kartı verilebilir.

Bu madde gereğince basın kartı almış olup da görev yeri değişenlerin veya görevlerinden ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar iptal edilerek yönetmeliğe göre işlem yapılır.»

10 Eylül 1986 Madde 3 — Yönetmeliğin 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«Madde 24 — Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan.

A)        Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimlerde çalışan, daha önce beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla en çok iki kişiye,

B) Türkiye Büyük Millet Meclisi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü ile bu birimde çalışan, daha önce beş yıl basın kartı taşıyana öncelik vermek kaydıyla bir kişiye,

C) Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Başkanına ve bu birimde basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok beş kişiye,

D) Genelkurmay Başkanlığının Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürü ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerle görevli en çok üç kişiye,

E) Basın ve Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimin başkanına ve bu birimde çalışan, daha önce beş yıl basın kartı taşımış bir kişiye,

F) Başbakanlık Tanıtma Müsteşarına ve ad ve unvanları Başbakanlık Tanıtma Müsteşarınca bildirilecek en çok iki kişiye,

G) Basın- Yayın Genel Müdürlüğünde;

a) Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ile Devlet Enformasyon hizmetlerinde, devamlı kadroda görev yapanların üçte birine,

b) Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergilerin yazı işleri mensuplarına. Genel Müdürlükçe basın kartı verilebilir.

Bu madde gereğince Basın Kartı almış olup da görev yeri değişenlerin veya görevlerinden ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar iptal edilerek yönetmeliğe göre işlem yapılır.»

10 Şubat 1987 (değişiklik) Madde i — Basın Kartları Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin (F) fıkrası ile son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“F) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;

a) Genel Müdür, genel müdür yardımcıları ile daire başkanlarına,

b) Enformasyon, haber ve basın yayınla ilgili olarak fiilen görev yapan, şube müdürlerine, şeflere, redaktörlere, fotoğrafçılara, haber mütercim uzmanlarına, enformasyon mütercimleri ve tanıtma görevlilerine, Genel Müdürlükçe yayınlanan gazete, dergi ve bültenlerin yazı işleri mensuplarına,

c) Taşra teşkilâtında il müdürü ile basın ve enformasyon alanında fiilen görev yapanlara,

d) Yurtdışı teşkilâtında Basın Müşaviri, Basın Ataşesi ve Basın Ataşe Yardımcısına,

e) Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergilerde yazı işleri kadrosunda görevli Genel

Müdürlük mensuplarına,

Genel Müdürlükçe basın kartı verilebilir.”

“Bu madde gereğince basın kartı almış olup da görev yeri değişenlerin veya görevlerinden ayrılanların kartları, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar iptal edilir. Genel Müdürlük görevine atanmış olanlara görevlerinin hitamında ve müracaatları halinde, sürekli nitelikli Sarı Basın Kartı verilir.”

Madde 2 — Basın Kartları Yönetmeliği’nin 25’inci maddesinin (B) fıkrasının (h) bendinin sonuna “ile düzeltmenlere” deyimi eklenmiştir.

Madde 3 — Basın Kartları Yönetmeliği’nin 26’ncı maddesinin (E) fıkrası (F) olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (E) fıkrası eklenmiştir.

“E) Üniversitelere bağlı basın-yayın yüksekokul müdürlerine bu görevleri devam ettiği sürece Sarı Basın Kartı verilir.”

24 Ocak 1997 (değişiklik) MADDE 1 — 10 Eylül 1986 tarih ve 19217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan

Basın Kartları Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (F) bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Yabancı dilde yayınlanan gazete ve dergilerin yazı işleri mensuplarına,”

“G) Resmi Gazete’yi yayımlayan Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü ile Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün bağlı olduğu Başbakanlık Müsteşar Yardımcısına, Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürüne, Resmi Gazete yayımından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Yayın Dairesi Başkanı ile Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürüne, Genel Müdürlükçe basın kartı verilebilir.”

8 Şubat 1997 (değişiklik) MADDE 1 — 10 Eylül 1986 tarih ve 19217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kartları Yönetmeliği’nin 2 Ekim 1987 tarih ve 19592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik 24 üncü maddesinin birinci fikrasının (F) bendinin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde yemden düzenlenmiş ve 24 Ocak 1997 tarih ve 22887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın Kartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) Enformasyon, haber ve basın yayınla ilgili olarak fiilen görev yapan, şube müdürlerine, şeflere, redaktörlere, fotoğrafçılara, haber mütercim uzmanlarına, enformasyon mütercimleri ve tanıtma görevlilerine. Genel Müdürlükçe yayınlanan gazete, dergi ve bültenlerin yazı işleri mensuplarına.

9 Ağustos 1998 Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, yerli ve yabancı basın yayın organlarının gazeteciliği meslek olarak seçmiş mensupları ile Devlet enformasyon hizmetleri mensuplarına verilecek basın kartlarına ait esas ve usulleri belirlemektir.

Sarı Basın Kartı Verilecek Diğer Görevler

(Devlet Enformasyon Hizmetleri)

Çeşitli Birimler

Madde 23 – Basının kolay ve çabuk haber almasını sağlayıcı görevlerde çalışanlardan:

a) Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde çalışan, daha önce en az beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla, en çok 15 kişiye,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Evrak ve Basın Halkla İlişkiler Daire Başkanı ile bu birime bağlı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde çalışan, daha önce en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla, en çok 10 kişiye,

c) Başbakanlık Basın Müşavirine, Halkla İlişkiler Başkanına ve bu birimde basınla doğrudan doğruya ilgili işlerde bilfiil ve devamlı olarak çalışanlardan en çok 10 kişiye, Başbakanlık Müsteşarlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerde görevli en çok 5 kişiye,

d) Genelkurmay Başkanlığında, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkam ile Genelkurmay Başkanlığınca ad ve unvanları bildirilecek aynı işlerde görevli en çok 7 kişiye,

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda bu birimin başkanına ve bu birimde çalışan ve daha önce en az beş yıl basın kartı taşımış olan 2 kişiye, f) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş valiliklerde, en az beş yıldan beri kadrolu olarak fiilen bu görevi sürdüren, bu birimin sorumlusuna,

San Basın Kartı verilebilir.

Bu madde gereğince basın kartı alanların, bu görevden basın kartı verilmeyen başka bir göreve geçmeleri halinde taşıdıkları kartlar, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar, taşıma hakkının kaybedildiği tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Madde 24 – Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile birim sorumlularına,

b) Enformasyon, haber ve basın yayınla ilgili olarak görev yapan şube müdürlerine, şeflere, redaktörlere, fotoğrafçılara, mütercim ve uzmanlara, tanıtma ve enformasyon görevlilerine,

c) Genel Müdürlükçe Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanan gazete ve dergilerin yazı işleri mensuplarına,

d) Taşra teşkilatında İl Müdürü ile bu müdürlüklerin basın, yayın ve enformasyon alanında görev yapanlarına,

e) Yurtdışı teşkilatında Basın Müşaviri, Basın Ataşesi ve Basın Ataşe Yardımcısı olarak görev yapanlara,

Sarı Basın Kartı verilebilir.

Bu madde gereğince Sarı Basın Kartı alanların, bu görevden basın kartı verilmeyen başka bir göreve geçmeleri halinde taşıdıkları kartlar, ayrılış tarihinden itibaren hükümsüzdür. Geri verilmeyen kartlar, taşıma hakkının kaybedildiği tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir.

Genel Müdürlük görevine atanmış olanlara, görevlerinin hitamında ve müracaatları halinde sürekli nitelikte san basın kartı verilir.

23 Mart 2001 Basın Kartı Alabilecek Kamu Görevlileri ve Kontenjanlar

Madde 20 – Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla,

a)      Cumhurbaşkanlığında, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirine ve en beş yıl basın kartı taşıyanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b)      Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Genel Evrak Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanına, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürüne ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek kaydıyla bu birimde çalışan on görevliye,

c)      Başbakanlıkta, Basın Müşavirine, Halkla İlişikler Dairesi Başkanına ve Başbakanlık Müsteşarı tarafından önerilen basınla doğrudan ilgili on beş görevliye.

d)      Genel Kurmay Başkanlığı’nda, Basın-Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına ve bu birimde çalışan en çok yedi görevliye

e)      Basın Halkla İlişkiler birimi kurmuş bakanlıklarda, birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmaları şartıyla bu birimde çalışan iki görevliye,

f)       Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş valiliklerde, bu birimin sorumlusuna

g)      Basın İlan Kurumunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan ve kontrol hizmetleri ile görevli müdüre,

Basın kartı verilebilir

Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde Basın Kartı Alabilecek Unvanlar,

Madde 21 – Basın- Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde,

a)      Genel Müdür ve Yardımcısı

b)      231 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile belirtilen hizmet birimleri amirlerine,

c)      İl müdürlerine, basın müşavirlerine ve ateşelere

d)      Şube müdürleri, şeflere, uzman, redaktör, mütercim ve fotoğrafçılara,

e)      Merkez ve taşra teşkilatında, enformasyon hizmeti yapan görevlilere,

Basın kartı verilebilir.

Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara, görevlerinin hitamında ve müracaatları halinde sürekli nitelikte basın kartı verilir.

10 Nisan 2001 (değişiklik) MADDE 5 — Aynı yönetmeliğin 20’nci maddesinin (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Basın İlan Kurumunda, Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, İl Müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere,”

MADDE 6 — Aynı yönetmeliğin 22’nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Müdürlüğün bağlı bulunduğu Devlet Bakanına sürekli nitelikte basın kartı verilir.”

23 Ekim 2010 (Değişiklik) MADDE 13 – Aynı yönetmeliğin 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki “on beş” ibaresi “yirmi beş” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir.

“h) 5’inci maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartları taşımak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarında basın ve halkla ilişkiler birim sorumlusuna ve en az beş yıl basın kartı taşımış olması şartıyla bir görevlisine,”

MADDE 14 – Aynı yönetmeliğin 21’inci maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Genel Müdürlük görevine asaleten atanmış olanlara görevlerinin hitamında, en az 10 yıl basın kartı taşıyarak Genel Müdürlükte çalışırken emekli olanlara müracaatları halinde, sürekli nitelikte basın kartı verilir.”

25 Ağustos 2015 Basın kartı verilebilecek kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil edenler

Madde 14 – (1) Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla;

a) Cumhurbaşkanlığında; Basın Başdanışmanına, Kurumsal İletişim Başkanına, İnternet Yayını Müdürüne, Basın Başdanışmanına bağlı olarak çalışmak ve en az beş yıl basın kartı taşımış olanlara öncelik verilmek şartıyla bu birimde çalışan yirmi beş görevliye,

b) Başbakanlıkta; Halkla İlişkiler Dairesi Başkanına, Basın Başmüşavirine, sayıları yirmi beşi aşmamak üzere Başbakanlık Müsteşarlığınca Başbakanlık Basın Merkezi’nde basınla doğrudan ilgili işlerde çalıştığı belirtilen enformasyon görevlilerine,

c) Genelkurmay Başkanlığında; Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Tanıtım Daire Başkanına ve bu birimde çalışan yedi görevliye,

ç) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurulmuş bakanlıklarda; birimin amirine ve bakanların basın müşavirlerinden ikisine,

d) Valiliklerde, fiilen bu görevde bulunmaları şartıyla basın ve halkla İlişkiler müdürlerine ve bu görevi vekâleten icra edenlere,

e) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş büyükşehir belediyelerinde; birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla bu birimde görev yapan bir görevliye,

f) Basın İlan Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, illerde görevli şube müdürlerine, ilan, kontrol ve koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere,

g) İletişim fakültelerinin veya bu nitelikteki fakültelerin dekanları ve dekan yardımcıları ile basın-yayın, gazetecilik, radyo-televizyon ve halkla ilişkiler bölüm başkanlarına,

ğ) Basın kartı taşımakta iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlere üyelikleri süresince,

h) Bakanlar Kurulunca kamu yararına çalıştığı tespit edilen basın yayın meslek kuruluşlarında; genel başkana, genel başkan yardımcısına, genel sekretere ve idare müdürüne,

ı) Basın yayın kuruluşlarının çalışanlarca kurulmuş ve basın kartlı en çok üyeye sahip olan sendikada, yönetim kurulunca yöneticiler arasından seçilen altı kişiye,

basın kartı verilebilir.

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde basın kartı verilebilecek unvanlar

Madde 15 – (1) Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünde;

a) Genel müdüre ve genel müdür yardımcılarına,

b) 1. hukuk müşaviri, daire başkanları, il müdürleri, basın müşavirleri ve basın ataşeleri ile Genel Müdürlük birimlerinde fiilen görev yapan basın ve enformasyon uzmanlarına ve uzman yardımcılarına,

c) Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde fiilen görev yapan; hukuk müşavirlerine, uzmanlara, şube müdürlerine, redaktörlere, mütercimlere, fotoğrafçılara, şeflere ve enformasyon hizmeti yapan diğer görevlilere,

basın kartı verilebilir.

14 Aralık 2018 Basın kartı verilebilecek diğer kamu görevlileri ile basın mesleğini temsil edenler

MADDE 14– (1) Basının bilgi edinmesini kolaylaştırmak amacıyla;

a) Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatında basın-yayın faaliyeti yürüten kişiler ile Cumhurbaşkanlığına bağlı Başkanlıklarda ve Ofislerde Basın ve Halkla İlişkiler Birimi amirine ve bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten personele,

b) Bakanlıklarda, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ile bu birimde basın-yayın faaliyeti yürüten en fazla iki personele,

c) Valiliklerde, fiilen bu görevde bulunmaları şartıyla basın ve halkla ilişkiler müdürlerine ve bu görevi vekâleten icra edenlere,

ç) Basın ve halkla ilişkiler birimi kurmuş büyükşehir belediyelerinde; birimin amirine ve en az beş yıl basın kartı taşımış olmak şartıyla bu birimde görev yapan bir görevliye,

d) Basın İlan Kurumunda; Yönetim Kurulu Üyelerine, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarına, ilan, kontrol, koordinasyon hizmetleri ile görevli müdürlere, illerde görevli şube müdürlerine,

e) İletişim fakülteleri veya bu nitelikteki fakültelerin dekanları ve dekan yardımcıları ile ilgili bölüm başkanlarına,

f) Basın kartı taşımakta iken Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlere üyelikleri süresince,

g) Cumhurbaşkanı Kararıyla kamu yararına çalıştığı tespit edilen basın-yayın meslek kuruluşlarında; genel başkana, genel başkan yardımcısına, genel sekretere ve idare müdürüne,

ğ) Başkanlıkça uygun görülmesi halinde, görev alanına giren konularda işbirliği yapılan kurum ve kuruluşların temsilci ve çalışanlarına,[5]

h) (Ek:RG-21/5/2021-31487-CK-4001/6 md.) Basın yayın kuruluşlarının çalışanlarınca kurulmuş ve basın kartlı en çok üyeye sahip olan sendikada; genel başkan ve genel başkan yardımcıları ile idare müdürüne,

basın kartı verilebilir.

İletişim Başkanlığında basın kartı verilebilecek unvanlar

MADDE 15– (1) İletişim Başkanlığında;

a) Başkan ve başkan yardımcılarına,

b) 1. hukuk müşaviri, daire başkanları, özel kalem müdürü, taşra teşkilatı müdürleri, basın müşavirleri, basın ataşeleri ile Başkanlık birimlerinde fiilen görev yapan hukuk müşavirlerine, iletişim uzmanlarına ve uzman yardımcılarına,[6]

c) Merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerinde devlet enformasyon hizmetlerinde fiilen görev yapan personele,

basın kartı verilebilir.

21 Mayıs 2021 (Değişiklik) 21/5/2021 tarihli ve 31487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4001 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 7’nci maddesi ile bu bende “daire başkanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “özel kalem müdürü,” ibaresi eklenmiştir.
2022 “Sansür Yasası” Madde 11

Basın kartı alabilecek kişiler

e) Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline,