Genel Kurul Görüşmeleri


 27. DÖNEM 6. YASAMA YILI GENEL KURUL TUTANAKLARINDAN

BASIN KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞMELERİ


04.10.2022 Salı

2.Birleşim

Görüşülen madde:

MADDE 1- 9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “yayımını” ibaresi “yayımı ile internet haber sitelerini” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”

“Basın kartı düzenlenmesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri bu Kanun kapsamına dahildir.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve İbrahim Özden Kaboğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinde yer alan “enformasyon görevlileri” ibaresinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Oya Ersoy, Hasan Özgüneş, Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Murat Çepni, Sait Dede, Mahmut Celadet Gaydalı, Nuran İmir ve Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından;

Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinde yer alan “enformasyon görevlileri” ibaresinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hüseyin Örs, Yavuz Ağıralioğlu ve Feridun Bahşi Kaboğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesinde yer alan “enformasyon görevlileri” ibaresinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 1’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 2-5187 sayılı Kanunun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine “yayınlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber sitelerini” ibaresi; (ı) bendine “karikatürü yapanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “görsel veya işitsel içerikleri kaydeden veya düzenleyeni,” ibaresi ve fıkraya (1) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“m) İnternet haber sitesi: İnternet ortamında, belirli aralıklarla haber veya yorum niteliğinde yazılı, görsel veya işitsel içeriklerin sunumunu yapmak üzere kurulan ve işletilen süreli yayını,

 1. n) Basın kartı: Bu Kanunda belirtilen kişilere, Başkanlıkça verilen kimlik kartım,
 2. o) Başkan: İletişim Başkanını,

ö) Başkanlık: İletişim Başkanlığını,

 1. p) Komisyon: Basın Kartı Komisyonunu,
 2. r) Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarım,
 3. s) Enformasyon görevlisi: Kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri Devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personelini,”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Jale Nur Süllü ve Engin Özkoç tarafından;

Teklifin 2’nci maddesinde yer alan (ö),(p),(r),(s) bentlerinin çıkarılması, (o) bendinin “Medya mensubu: Radyo, televizyon ve süreli yayınların basın-yayın faaliyeti yürüten çalışanlarını ifade eder” şeklinde düzenlenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Bülbül, Hasan Özgüneş, Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Murat Çepni, Nuran İmir ve Mahmut Celadet Gaydalı tarafından;

Teklifin 2’nci maddesinde yer alan (o), (ö) ve (s) bentlerinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Aylin Cesur, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Yasin Öztürk, Dursun Ataş, Hüseyin Örs, Feridun Bahşi ve Aytun Çıray tarafından;

Teklifin 2’nci maddesinde yer alan (s) bendinin çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 2’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.


3’üncü Birleşim

5 Ekim 2022 Çarşamba

Görüşülen madde:

MADDE 3-5187 sayılı Kanunun 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber sitelerinde ayrıca, faaliyet gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, iletişim telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ana sayfadan doğrudan ulaşabileceği şekilde ve iletişim başlığı altında bulundurulur.

İnternet haber sitelerinde bir içeriğin ilk kez sunulmaya başlandığı tarih ile sonraki güncelleme tarihleri, her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Yunus Emre tarafından;

Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesinde yer alan “içeriğin üzerinde belirtilir” ibaresinin “içeriğin arka planında saklanır” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Murat Çepni, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir, Oya Ersoy ve Mahmut Celadet Gaydalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesinde yer alan “her erişildiğinde değişmeyecek şekilde içeriğin üzerinde belirtilir” ibaresinin “her erişildiğinde değişmeyecek şekilde veri olarak tutulur” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, Hüseyin Örs, Zeki Hakan Sıdalı, Yasin Öztürk ve Bedri Yaşar tarafından;

Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 3’üncü maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 4-5187 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yönetim yerinin bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına” ibaresi “Basın İlan Kurumuna” şeklinde, birinci ve dördüncü fıkralarda yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığı” ibareleri “Basın İlan Kurumu” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına “türü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektronik tebligat adresi” ibaresi eklenmiştir.

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Hüseyin Kaçmaz, Sait Dede, Murat Çepni, Mahmut Celadet Gaydalı, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Nuran İmir ve Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından;

İYİ Partili vekiller Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Hüseyin Örs, Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

CHP’li vekiller Süleyman Bülbül ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Ahmet Sorgun, Feti Yıldız ve Canan Kalsın tarafından;

Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesine “türü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve elektronik tebligat adresi” ibaresi eklenmesi teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 4’üncü maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 5-5187 sayılı Kanunun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Cumhuriyet Başsavcılığı” ibareleri “Basın İlan Kurumu” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya “durdurulmasını” ibaresinden sonra gelmek üzere “İstanbul” ibaresi ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Birinci fıkrada düzenlenen yayım durdurma müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmaz. İnternet haber sitesinin bu madde hükmüne uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden ister. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu internet haber sitesi vasfının kazanılmadığının tespiti amacıyla İstanbul asliye ceza mahkemesine başvurur. Mahkeme en geç iki hafta içinde kararını verir. Bu karara karşı itiraz yoluna başvurulabilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkar. İnternet haber sitesi için sağlanan hakların ortadan kaldırılması, bu Kanun ve/veya ilgili mevzuat uyarınca öngörülen yaptırımların uygulanmasına engel değildir.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Gülistan Kılıç Koçyiğit, Hasan Özgüneş, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sait Dede, Kemal Peköz, Murat Çepni, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir ve Mahmut Celadet Gaydalı tarafından;

İYİ Partili vekiller Dursun Ataş, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Hasan Subaşı ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Özgür Karabat tarafından;

Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesindeki “İstanbul” ibaresinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Ahmet Sorgun, Feti Yıldız ve Canan Kalsın tarafından;

Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesindeki “İstanbul” ibaresinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 5’inci maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 6-5187 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğü” olarak değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“İnternet haber sitesinde yayınlanan içerikler, gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde iki yıl süre ile muhafaza edilir. Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunludur.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Ali Kenanoğlu, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sait Dede, Murat Çepni, Nuran İmir, Mahmut Celadet Gaydalı ve Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından;

Kanun Teklifi’nin 6’ncı maddesinin ikinci fıkrasının teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Süleyman Girgin, Ünal Demirtaş, Burcu Köksal, ve Turan Aydoğan tarafından;

Kanun Teklifi’nin 6’ncı maddesiyle 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 10’uncu maddesine eklenmesi önerilen birinci fıkradaki “iki yıl” ibaresinin “bir yıl” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hüseyin Örs, Enez Kaplan,  Ümit Beyaz ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

Kanun Teklifi”nin çerçeve 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 6’ncı maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 7-5187 sayılı Kanunun 14’üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İnternet haber sitelerinde ise zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısının; sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinin ana sayfasında bir hafta süreyle yayınlanır.”

“İnternet haber sitelerinde ise zarar gören kişinin düzeltme ve cevap yazısının; sorumlu müdür, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, URL bağlantısı sağlanmak suretiyle, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır. Yayın hakkında verilen erişimin engellenmesi ve/veya içeriğin çıkarılması kararının uygulanması ya da internet haber sitesi tarafından içeriğin kendiliğinden çıkarılması durumunda, düzeltme ve cevap metni ilgili yayının yapıldığı internet haber sitesinin ana sayfasında URL bağlantısı sağlanmak suretiyle bir gün süreyle yayımlanır.””

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Şevin Coşkun, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Murat Çepni, Nuran İmir ve Mahmut Celadet Gaydalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin 7’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Süleyman Girgin, Ünal Demirtaş, Burcu Köksal ve Ali Haydar Hakverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 7’nci maddesindeki “sayfasında bir hafta süreyle” ibaresinin “URL bağlantısı sağlanmak suretiyle bir gün süreyle” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Hüseyin Örs, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Aylin Cesur ve Feridun Bahşi tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 7’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 8-5187 sayılı Kanunun 17’nci maddesinin başlığı “Teslim ve muhafaza yükümlülüğüne uymama” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasında yer alan “basımcı,” ibaresi “basımcı ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu müdürü” şeklinde değiştirilmiştir.

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Vecdi Gündoğdu, Okan Gaytancıoğlu, Burcu Köksal, Süleyman Girgin, Ünal Demirtaş ve Alpay Antmen tarafından;

Teklif’te 8’inci maddeyle düzenlenen Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “basımcı, üçyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır” ibaresinin “basımcı ile teslim ve muhafaza yükümlülüğünü yerine getirmeyen internet haber sitesi sorumlu müdürü, otuzbin Türk lirasından yüzbin Türk lirasına kadar” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Sait Dede, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Mahmut Celadet Gaydalı ve Nuran İmir tarafından;

Teklif’te 8’inci maddeyle düzenlenen Kanunun 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “basımcı, üçyüz milyon liradan bir milyar liraya kadar ağır” ibaresinin “yüzbin liraya kadar para cezası ile cezalandırılır” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, Feridun Bahşi ve Fahrettin Yokuş tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 8’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 9- 5187 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasına “Basılmış eserler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibaresi, “günlük süreli yayınlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri”, ikinci fıkrasına “teslim edildiği tarihten” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri için ise habere ilişkin suç ihbarının yapıldığı tarihten” ibaresi eklenmiş ve ikinci fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak bu süreler, Türk Ceza Kanununun dava zamanaşımına ilişkin maddesinde öngörülen sürelerin yarısını aşamaz ve bu süre sonunda yayının yenilenmesi hali ile suçun temadi ettiğinin belirlendiği hallerde, dava zamanaşımı süresi tam olarak uygulanır.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Mahmut Tanal tarafından;

Kanun Teklifinin 9’uncu maddesiyle değiştirilmesi öngörülen 5187 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesindeki “öngörülen süreyi aşamaz” ibaresinin “öngörülen sürelerin yarısını aşamaz ve bu süre sonunda yayının yenilenmesi hali ile suçun temadi ettiğinin belirlendiği hallerde, dava zamanaşımı süresi tam olarak uygulanır” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Tulay Hatımoğulları Oruç, Murat Çepni, Nuran İmir, Mahmut Celadet Gaydalı, Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Mahmut Toğrul tarafından;

Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesinde yer alan “veya internet haber siteleri” ibaresinin “ve haber siteleri” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, Feridun Bahşi ve Orhan Çakırlar tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 9’uncu maddesinde yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 9’uncu maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 10- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartı başvurusu, niteliği ve türleri

EK MADDE 1- Basın kartı başvurusu Başkanlığa yapılır.

Basın kartı, resmi nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın kartı türleri aşağıda sayılanlardan ibarettir:

 1. a) Göreve bağlı basın kartı: Bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarına ve enformasyon görevlilerine verilen basın kartını,
 2. b) Süreli basın kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensuplarına verilen basın kartım,
 3. c) Geçici basın kartı: Görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına verilen basın kartım,

ç) Serbest basın kartı: Geçici bir süreyle çalışmayan medya mensuplarına verilen basın kartını,

 1. d) Sürekli basın kartı: En az on sekiz yıl mesleki hizmeti bulunan medya mensupları ve enformasyon görevlilerine ömür boyu verilen basın kartını, ifade eder.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Mehmet Ruştu Tiryaki, Murat Çepni, Mahmut Celadet Gaydalı, Sait Dede, Ömer Öcalan, Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Nuran İmir tarafından;

Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Atila Sertel tarafından;

Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesinin ek madde 1’deki “Başkanlığa” ibaresinin “Türkiye’de örgütlü bulunan ve bünyesinde en çok basın mensubunu bulunduran dört Basın Sendikasına” olarak değiştirilmesi, (a) fıkrasındaki “enformasyon görevlilerine” ibaresi ile (d) fıkrasındaki “enformasyon görevlilerine” ibaresinin çıkarılması ve (ç) fıkrasına “veya yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı” ibaresinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, Feridun Bahşi ve İmam Hüseyin Filiz tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 10’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:                                    

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 10’uncu maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 11- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartı alabilecek kişiler

EK MADDE 2- Basın kartı;

 1. a) Türkiye’de faaliyet gösteren medya kuruluşlarının Türk vatandaşı medya mensuplarına,
 2. b) Süreli yayınların sahiplerine veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarına,
 3. c) Medya kuruluşlun adına hareket eden ve görev alanı Türkiye’yi kapsayan yabancı medya mensupları ile görev alanı Türkiye’yi kapsamamakla beraber geçici bir süreyle Türkiye’ye haber amaçlı gelen yabancı medya mensuplarına,

ç) Yurt dışında yayın yapan medya kuruluşlarının, Türk vatandaşı sahiplerine ve çalışanlarına,

 1. d) Yurt dışında serbest gazetecilik yapan Türk vatandaşı medya mensuplarına,
 2. e) Medya alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeline,
 3. f) Medya alanında faaliyet göstermeleri şartıyla, sendikalar ile kamu yararına faaliyette bulunduğu Cumhurbaşkanı kararıyla tespit edilen dernek ve vakıfların yöneticilerine, verilebilir.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Tufan Köse tarafından;

Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesinin (d) bendine “yurt içinde” ibaresinin eklenmesi, (f) bendinden “Cumhurbaşkanı kararıyla” ibaresinin çıkarılması talep edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Hasan Özgüneş, Ayşe Sürücü, Murat Çepni, Mahmut Celadet Gaydalı, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Serpil Kemalbay Pekgözegü ve Nuran İmir tarafından;

Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesinde yer alan (e) ve (f) bentlerinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, İsmail Koncuk ve Muhammet Naci Cinisli tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 11’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:                                    

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 11’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 12- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartı alabilecek kişilerde aranan şartlar

EK MADDE 3- Basın kartı talep edenlerin başvuruda bulunabilmeleri için;

 1. a) 18 yaşını bitirmiş olması,
 2. b) En az lise veya dengi bir eğitim kurumundan mezun olması,
 3. c) Kısıtlı veya kamu hizmetlerinden yasaklı olmaması,

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 5 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da şantaj, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, iftira, suç uydurma, müstehcenlik, fuhuş, hileli iflas, zimmet, irtikâp, rüşvet, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları ile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamu barışına karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olması,

 1. d) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde sayılan terör suçları ile 4 üncü maddesinde sayılan terör amacı ile işlenen suçlardan veya 6 ncı maddede belirtilen suçlar ile 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca hüküm giymemiş olması,
 2. e) Bu Kanunun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan suçlardan hüküm giymemiş olması,
 3. f) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun hükümlerine uygun sözleşme yapmış olması ve mücbir sebepler dışında işten ayrıldığı tarihten itibaren bir aydan fazla olmamak üzere ara vermeden çalışması,
 4. g) Medya faaliyeti dışında ticari faaliyette bulunmaması, şarttır. Basın kartı talep eden süreli yayın sahipleri veya tüzel kişi temsilcileri ile radyo ve televizyonların yönetim kurulu başkanlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında basın kartı alabilecek çalışanlarda ve yabancı basın-yayın kuruluşlarında çalışan Türk vatandaşı medya mensuplarından basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) ve (g) bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz. Sürekli ve serbest basın kartı talep edenler ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aracılığıyla göreve bağlı basın kartı talep edenlerde birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen şart aranmaz.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Hasan Özgüneş, Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Sait Dede, Murat Çepni, Mahmut Celadet Gaydalı, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir ve Garo Paylan tarafından;

Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve Yüksel Mansur Kılınç tarafından;

Kanun Teklifinin 12’nci maddesinin (g) bendine “sınai ve zirai” ibaresinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller İbrahim Halil Oral, Hüseyin Örs, Yasin Öztürk, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş ve Feridun Bahşi tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 12’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 13- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartı alabilecek yabancı medya mensuplarında aranan şartlar

EK MADDE 4- Basın kartı talep eden yabancı medya mensuplarına;

 1. a) Medya kuruluşu tarafından görevlendirildiklerini belgelendirmeleri,
 2. b) Türkiye’de çalışma izinlerinin olması,
 3. c) Bağlı bulundukları kuruluşun idare merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki büyükelçilik, elçilik veya konsolosluklarından aldıkları takdim mektubunu ibraz etmeleri, halinde, karşılıklılık esası da gözetilerek Başkanlıkça basın kartı verilebilir. 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olmayan ve geçici basın kartı talep edenler hakkında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 28/7/2016 tarih ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu uyarınca düzenlenen çalışma izni ile yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir. Bu kapsamda yapılacak çalışma izni başvuruları 6735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi çerçevesinde istisnai olarak değerlendirilir ve bunların Türkiye’nin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler kanuni süresi içinde yerine getirilir.”

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 13’üncü maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 14- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın Kartı Komisyonu

EK MADDE 5- Komisyon;

 1. a) Başkanlığı temsilen iki üye,
 2. b) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere; süreli yayın organlarının sahip ve/veya çalışanlarınca kurulan basın-yayın meslek kuruluşlarından basın kartı sahibi en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,
 3. c) Basın-yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere; İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerde kurulu basın-yayın meslek kuruluşlarının sahip ve/veya çalışanları tarafından kurulmuş basın-yayın meslek kuruluşlarından en fazla basın kartı sahibi üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,

ç) Sürekli nitelikte basın kartı sahipleri arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,

 1. d) Basın- yayın meslek kuruluşlarının birleşerek oluşturdukları üst kuruluşlar hariç olmak üzere, ulusal düzeyde yayın yapan radyo ve/veya televizyonların yönetim kurulu başkanları ve/veya gazeteci çalışanlarınca kurulmuş olan basın-yayın meslek kuruluşlarından en fazla üyesi bulunan meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bir üye,
 2. e) Göreve bağlı basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye,
 3. f) İşçi sendikası şeklinde faaliyet gösteren sendikalardan basın kartı sahibi üyesi en fazla olan sendika tarafından belirlenecek bir üye,
 4. g) İletişim Fakültesi dekanları veya basın kartı sahibi gazeteciler arasından Başkanlıkça belirlenecek bir üye, olmak üzere, toplam dokuz üyeden oluşur.

Üyelerin görev süresi iki yıldır. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Komisyon, başvuru sahibinin niteliklerini, mesleki çalışmalarım, eserlerini, ödüllerini değerlendirerek basın kartı taşıyıp taşımayacağına karar verir. Komisyonun kararları, Başkan tarafından onaylandıktan sonra uygulanır.”

Verilen önergeler:

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Ahmet Özdemir, Hasan Turan, Feti Yıldız ve İsmail Kaya tarafından;

Kanun Teklifi’nin 14’üncü maddesi ile 5187 sayılı Kanun’a eklenen ek 5’inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “iki üye” ibaresinin “üç üye” şeklinde, (c) bendinin aşağıdaki şekilde, (ç) bendinde yer alan “bir üye” ibaresinin “dört üye” şeklinde, (f) bendinde yer alan “bir üye” ibaresinin “iki üye” şeklinde, (g) bendinde yer alan “bir üye” ibaresinin “üç üye” şeklinde değiştirilmesini ve fıkrada yer alan “dokuz üyeden” ibaresinin “on dokuz üyeden” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 14’üncü maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.


11 Ekim 2022 Salı

5’inci Birleşim

Görüşülen madde:

MADDE 15- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartının iptal edileceği haller

EK MADDE 6- Basın kartı sahibinin, ek 3 üncü maddede yer alan niteliklere sahip olmadığının veya bu nitelikleri sonradan kaybettiğinin anlaşılması halinde basın kartı Başkanlıkça iptal edilir.

Basın kartı sahibinin, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 49 uncu maddesine göre belirlenen basın ahlâk esaslarına aykırı davranışlarda bulunması halinde Komisyon kararıyla basın kartı iptal edilir.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Engin Özkoç ve İbrahim Özden Kaboğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 15’inci maddesinin kanun teklifinden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Mehmet Ruştu Tiryaki, Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Murat Çepni, Mahmut Celadet Gaydalı, Hasan Özgüneş, Sait Dede, Nuran İmir ve İmam Taşçıer tarafından;

Kanun Teklifi’nin 15’inci maddesinde yer alan “Başkanlıkça” ifadesinin “Basın kartı komisyonu tarafından” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Zeki Hakan Sıdalı ve Mehmet Metanet Çulhaoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 15’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 15’inci maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 16- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Basın kartının iptalinin sonuçlan

EK MADDE 7- Basın kartının;

 1. a) Ek 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca iptali halinde, kart almaya engel durum ortadan kalksa dahi iptal tarihinden itibaren bir yıl,
 2. b) Ek 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca iptali halinde, iptal tarihinden itibaren beş yıl geçmedikçe yeniden basın kartı verilmez.

Birinci fıkra belirtilen süreler iptal edilen basın kartının iade edildiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

Bu Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e) bentlerine aykırı duruma düşenlere, 25/5/2005 tarihli ve 5352 sayılı Adli Sicil Kanununun 12 nci ve/veya 13/A maddeleri uyarınca işlem tesis edildiği belirlenmedikçe basın kartı verilmez.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Erdal Aydemir, Hasan Özgüneş, Murat Çepni, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir, Mahmut Celadet Gaydalı, Dirayet Dilan Taşdemir ve Serpil Kemalbay Pekgözegü tarafından;

Kanun Teklifi’nin 16’ncı maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ümit Beyaz, Yasin Öztürk, Dursun Ataş ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 16’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Feti Yıldız, Ahmet Özdemir, Ahmet Akay ve Hüseyin Şanverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 16’ncı maddesi ile 5187 sayılı Kanun’a eklenen ek 7’nci maddenin birinci bendindeki “beş yıl” ibaresinin “bir yıl” ile değiştirilmesi ve ikinci bendinin madde metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:                     

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 16’ncı maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 17- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Yönetmelik EK MADDE 8- Başkanlıkça düzenlenecek olan basın kartlarının şekli, medya kuruluşlarında aranacak şartlar, kontenjanlar, Komisyon üyelerinin belirlenmesi, çalışma ve karar alma usulleri, başvuru türleri ile başvuruda istenilecek belgeler Başkanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Hasan Özgüneş, Murat Çepni, Musa Piroğlu, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir, Mahmut Celadet Gaydalı ve Sait Dede tarafından;

Kanun Teklifi’nin 17’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Feridun Bahşi, Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Dursun Ataş, Yasin Öztürk ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 17’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 17’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 18- 5187 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyet gösteren internet haber siteleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde bu Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan kayıtlar, Basın İlan Kurumuna üç ay içinde devredilir.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce usulünce verilmiş olan basın kartları ek 3 üncü maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla geçerliliğini korumaya devam eder.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Hasan Özgüneş, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Kemal Peköz, Murat Çepni, Sait Dede, Mehmet Ruştu Tiryaki, Nuran İmir ve Mahmut Celadet Gaydalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin 18’inci maddesinde yer alan “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yayımlanmakta olan süreli yayınlarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarında bulunan kayıtlar, Basın İlan Kurumuna üç ay içinde devredilir” ve “ek3 üncü maddede yer alan şartları taşımaları kaydıyla” ibarelerinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Hüseyin Örs, Feridun Bahşi, Dursun Ataş, Zeki Hakan Sıdalı, Yasin Öztürk ve Yavuz Ağıralioğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 18’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Feti Yıldız, Ahmet Özdemir, Ahmet Akay ve Hüseyin Şanverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 18’inci maddesiyle 5187 sayılı Kanun’a eklenen geçici 4’üncü maddenin ikinci fıkrasının madde metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 18’inci maddesi AKP ve MHP’nin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 19- 2/1/1961 tarihli ve 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde, fıkranın (b) bendinde yer alan “12” ibaresi “14” şeklinde, fıkranın (c) bendinde yer alan “Ege Üniversiteleri” ibaresi “Dokuz Eylül Üniversiteleri” şeklinde, bentte yer alan “Ankara Üniversiteleri” ibaresi “Ankara Üniversitesi” şeklinde, bentte yer alan “olmak üzere toplam olarak 12 temsilci” ibaresi “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan 1, Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan 1 olmak üzere toplam olarak 14 temsilci” şeklinde ve fıkrada yer alan “36” ibaresi “42” şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “Basın-Yayın Genel Müdürlüğünde kayıtlı tüm” ibaresi “resmi ilan yayınlayan” şeklinde, “Basın-Yayın Genel Müdürlüğünün” ibaresi “Genel Müdürlüğün” şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Kurumun idaresine katılmayı kabul eden gazete ve dergi sahiplerinin kendi aralarında seçecekleri; satışı 100 binin üzerinde olanlardan 1, satışı 99.999-50 bin arasında olanlardan 1, satışı 49.999 – 10 bin arasında olanlardan 1, satışı 10 binin altında olanlardan 1, resmi ilan yayınlayan internet haber sitesi sahiplerinin kendi aralarından seçecekleri 2, İstanbul, Ankara, İzmir dışında kalan ve resmi ilan yayınlayan Anadolu gazete sahiplerinden 3, en çok üyeye sahip gazeteciler sendikasından 2, İstanbul, Ankara ve İzmir’deki en fazla basın kartlı üyeye sahip gazeteci derneklerinden 1 ‘er olmak üzere toplam olarak 14 temsilci,”

“Yeni üyeler belirlenene kadar mevcut üyelerin görevleri devam eder.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Ali Kenanoğlu, Necdet İpekyüz, Züleyha Gülüm ve Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından;

Kanun Teklifi’nin 19’uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Mustafa Sezgin Tanrıkulu ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 19’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “36” ibaresinin “38” şeklinde değiştirilmesi ve maddeye aşağıdaki fıkraların eklenmesi teklif edildi.

“Türkiye de gazetelerin satış oranlarının belirlenmesi için bağımsız bir denetçi kuruluşun Basın İlan Kurumu ile iş birliği yapması şarttır. Bağımsız denetçi kuruluş satış oranları ile ilgili raporu belgelerle Basın İlan Kurumuna sunduğu anda kamuoyuna açıklar. Basın İlan Kurumu bağımsız denetçi kuruluşun raporuna göre yükümlülüklerini yerine getirir. Denetçi kurum tarafsızlık ilkesinden ödün veremez, üzerinde oluşturulacak siyasi ve mali baskıları derhal kamuoyuna açıklar ve Basın İlan Kurumuna bildirir.”

“Türkiye de yayın yapan süreli ve süresiz yayınların dağıtımı için bu alanda çalışan ilk 100 şirketin ortaklıkları ile oluşturulacak bir dağıtım anonim şirketi kurulur. Bu şirket dağıtım işlevini tarafsızlık, bağımsızlık ve adalet ilkeleri doğrultusunda yerine getirir. Bu şirketin çalışmalarını, mali tablolarını Basın İlan Kurumuna göndermesi zorunludur. Basın İlan Kurumu bu şirketin çalışmaları ile ilgili her altı ayda bir kamuoyunu bilgilendirir.”

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Aydın Adnan, Sezgin Orhan Çakırlar ve Hasan Subaşı tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 19’uncu maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 20- 195 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin başlığı “Gazete ve internet haber sitelerinin listesi:” şeklinde ve birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Kurum Genel Müdürlüğü, her ayın sonunda resmi ilan ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile internet haber sitelerinin isimlerini ve vasıflarım ihtiva eden birer listeyi, Kurumun internet siteleri üzerinden duyurur.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Abdullah Koç, Züleyha Gülüm ve Ali Kenanoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 20’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Faruk Sarıaslan, Engin Özkoç, Vecdi Gündoğdu ve Ali Haydar Hakverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 20’nci maddesiyle düzenlenen 195 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin başlığına “radyo ve televizyonların listesi” ibaresinin, birinci fıkraya “radyo ve televizyonların isimlerini” ibaresinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, Dursun Ataş, Zeki Hakan Sıdalı ve Muhammet Naci Cinisli tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 20’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 20’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 21- 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesinden sonra gelmek üzere “Üçüncü Kısım” ve Kısma bağlı şekilde “İnternet Haber Sitelerinde Yayınlanacak Resmi İlan ve Reklamlar” ana başlığı ve aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Kapsam ve esaslar: MADDE 45/A- Resmi Gazetede yayımlananlar hariç olmak üzere; Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmelikler uyarınca yayınlatılması mecburi olan resmi ilanlar ile 29 uncu maddenin (b) fıkrasında anılan daire ve teşekküller, kanun veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan sair müesseseler veya bunların iştiraklerinin internet haber sitelerinde yayınlatacakları ilan ve reklamlar ancak Basın İlan Kurumu aracılığı ile yayınlanır. Kurum aracılığıyla yayınlanan ilan ve reklamların, kopyalanması, yayınlanması, yayımlattırılması ve ticari faaliyete konu edilmesi Kurumun vereceği izne bağlıdır.

Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Genel Kurul tarafından belirlenir. Kanun, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve yönetmeliklere göre Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar ile Bakanlıklar, bağlı, ilgili veya ilişkili kurum ve kuruluşlar ile diğer kurum ve kuruluşların kendi internet sitesinde yayını zorunlu olan ilanlarının ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlatılması zorunludur. Bu ilanların Basın İlan Kurumu İlan Portalındaki yayınından ücret alınmaz.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Dersim Dağ, Züleyha Gülüm, Ali Kenanoğlu ve Meral Danış Beştaş tarafından;

Kanun Teklifi’nin 21’inci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Suzan Şahin ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 21’inci maddesinin düzenlediği 195 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin ana başlığının “İnternet Haber Siteleri, Radyolar ve Televizyonlarda” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Feridun Bahşi, Orhan Çakırlar, İmam Hüseyin Filiz ve Hayrettin Nuhoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 21’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 21’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 22- 195 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “gazete ve dergilerle” ibaresi “gazete, dergi ve internet haber siteleri ile” şeklinde, fıkranın (a) bendinde yer alan “dergiye” ibaresi “dergi ya da internet haber sitesine” şeklinde ve (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(a) ve (b) bentlerinde yazılı hallerde, Yönetim Kurulu Kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Kurum Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki en yüksek dereceli Asliye Hukuk Hakimliğine itiraz edilebilir. Söz konusu itirazlarda basit yargılama usulü uygulanır. Bu yargılama neticesinde verilecek karar kesindir.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Dilşat Canbaz Kaya, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm tarafından;

Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesinde yer alan “Yönetim Kurulu Kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde Kurum Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir. Söz konusu itirazlarda basit yargılama usulü uygulanır. Bu yargılama neticesinde verilecek karar kesindir” ibaresinin “Yönetim Kurulu Kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde yayının yapıldığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine itiraz edilebilir.” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Vecdi Gündoğdu ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesindeki “Kurum Genel Müdürlüğünün bulunduğu yerdeki en yüksek dereceli” ibaresinin “yayın merkezinin bulunduğu yer” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Bedri Yaşar, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar ve Hüseyin Örs tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 22’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 22’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 23- 195 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayacakların sorumlulukları:

GEÇİCİ MADDE 9- İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklam yayınlayacakların taşıması gereken vasıflar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar ile yayma ilişkin usul ve esaslar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Kurum Genel Kurulu tarafından altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Rıdvan Turan, Züleyha Gülüm ve Ali Kenanoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 23’üncü maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Engin Özkoç, Vecdi Gündoğdu, Tekin Bingöl, Faruk Sarıaslan ve Ali Haydar Hakverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 23’üncü maddesiyle 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun’a eklenmesi önerilen Geçici Madde 9’daki “altı” ibaresinin “üç” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar, Hasan Subaşı ve Yavuz Ağıralioğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 23’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 23’üncü maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 24- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 16’ncı sırasında yer alan “14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” ibaresi “9/6/2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın Kanununa” şeklinde, tablonun 17’nci sırasında yer alan “Basın Kartı Yönetmeliğine” ibaresi “5187 sayılı Basın Kanununa” şeklinde değiştirilmiştir.

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Burak Erbay ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 24’üncü maddesiyle düzenlenen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablonun 17’nci sırasında yer alan “Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu basın kartı sahibi olmak suretiyle” ibaresinin “5953 sayılı kanuna göre fikir ve sanat isçisi olarak” değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Kemal Bülbül, Ömer Öcalan, Züleyha Gülüm ve Ali Kenanoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 24’üncü maddesinde yer alan “basın kanununa” ibaresinin “basın kanununa göre çalışan” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar ve Fahrettin Yokuş tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 24’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 24’üncü maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 25- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “Elektronik satış portalında” ibaresi ” Elektronik satış portalı ve Basın İlan Kurumu İlan Portalında” şeklinde, üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, maddeye üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut dördüncü fıkrasının birinci cümlesine “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya internet haber sitesi” ibaresi eklenmiş, mevcut beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazete ve internet haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığıyla aşağıda belirtilen usulde yapılır.”

“Toplam muhammen bedeli beşyüzbin Türk Lirasına kadar olan satışlar için gazete veya internet haber sitesi ile ilan yapılıp yapılmayacağına icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilir.

Ancak; 1. Toplam muhammen bedeli beşyüzbin Türk Lirasının üzerinde ve iki milyon Türk Lirasının altında olanlar, satışın yapılacağı yerde yayınlanan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesinde ilan edilir. Satışın yapılacağı yerde resmi ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, icra dairesinin belirleyeceği aynı il mülki sınırları içerisinde bulunan başka bir yayın yerinde resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir yerel gazete veya bir internet haber sitesi aracılığıyla duyurulur.

 1. Toplam muhammen bedeli iki milyon Türk Lirası ve üzerinde olanlar ise bir internet haber sitesinde veya yurt genelinde dağıtılıp satışa sunulan ve ilan talebi tarihinde günlük fiili satışı elli bin adedin üzerinde olan resmi ilan yayınlama hakkını haiz bir gazetede yayınlatılır.
 2. Gazete veya internet haber sitesinde yayınlanacak ilanlar eş zamanlı olarak Basın İlan Kurumu İlan Portalında da duyurulur.
 3. Bu madde kapsamında Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanacak ilanlardan ücret alınmaz.
 4. Bu fıkrada yer alan parasal limitler bir önceki yılın Aralık ayındaki yıllık Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak Adalet Bakanlığı tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazete’de ilan edilir. Sözü edilen parasal limitler olağanüstü hallerde yine Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Cumhurbaşkanı karan ile güncellenebilir.”

“Şu kadar ki, gazetede, internet haber sitesinde, elektronik satış portalında veya Basın İlan Kurumu İlan Portalında ilanı yapılan metindeki hatalar, ihale tarihi değiştirilmeksizin sadece elektronik satış portalında ilanen düzeltilir.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Türabi Kayan ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 25’inci maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesindeki “veya” ibarelerinin “ve” şeklinde değiştirilmesi ve “beşyüzbin” ibarelerinin “elli bin” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Ayhan Erel, Bedri Yaşar ve Yasin Öztürk tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 25’inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “beşyüzbin” ibaresinin “ikiyüzbin” ibaresiyle “veya” ibaresinin “ve” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Garo Paylan, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm tarafından;

Kanun Teklifi’nin 25’inci maddesinde yer alan “veya internet haber sitesi” ibaresinin “ve internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 25’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 26- 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, alt bendin ikinci paragrafına “Gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber sitesi” ibaresi eklenmiş, bendin (b) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkranın (2) numaralı bendine “başka,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiş, bentte yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş, fıkranın (4) numaralı bendine “başka gazeteler veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber siteleri ya da” ibaresi eklenmiştir.

“a) İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulur.”

“b) Gazete çıkmayan veya internet haber sitesi yönetimi bulunmayan yerlerdeki ihalelerin ilanı, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanır.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Ömer Faruk Gergerlioğlu, Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm ve Ali Kenanoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 26’ncı maddesinde yer alan “İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesinde duyurulur” ibaresinin “İhaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan bir gazete ve internet haber sitesi ve bir televizyon kanalı ve bir radyoda duyurulur” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Candan Yüceer ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 26’ncı maddesiyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin (1)’inci fıkrasının (a) alt bendinde yapılması önerilen değişiklikteki “bir gazete” ibaresinin “iki gazete” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Kamil Erozan, İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar ve Hasan Subaşı tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 26’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 26’ncı maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 27- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “gazetelerin en az ikisinde” ibaresi ile (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde yer alan “gazetelerin birinde” ibareleri “bir gazete ve bir internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiş, dokuzuncu fıkrasına “aracılığıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibaresi eklenmiş ve onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması veya internet haber sitesi yönetimi bulunmaması halinde ilan, aynı süreler içinde Basın İlan Kurumu İlan Portalında yayınlanır.”

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Ali Mahir Başarır ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 27’nci maddesiyle düzenlenen Kamu İhale Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan ““gazetelerin en az ikisinde”” ibaresi “gazetelerin en az ikisinde ve bir internet haber sitesinde” ile değiştirilmesi ve “kamu ihale bülteninde” ifadelerinden sonra gelmek üzere “ve bir gazete ile bir internet haber sitesinde” ifadesinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Mahmut Celadet Gaydalı, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm tarafından;

Kanun Teklifi’nin 27’nci maddesinde yer alan “bir gazete ve bir internet sitesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir televizyon kanalı ve bir radyo” ibaresinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar, Hasan Subaşı ve Yavuz Ağıralioğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 27’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “değiştirilmiştir” ibaresinin “yeniden düzenlenmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 27’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 28- a) 5187 sayılı Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerinin birinci fıkraları ile 27nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarına “Basılmış eserler” ibarelerinden sonra gelmek üzere “veya internet haber siteleri” ibareleri, 15 inci maddenin birinci fıkrasında “basılmış eserlerde” ve 20nci ve 21 inci maddelerde “yaygın süreli yayınlarda” ibarelerinden sonra gelmek üzere “ve internet haber sitelerinde” ibareleri, 18 inci maddenin üçüncü fıkrasında “bu yazının” ibaresinden sonra gelmek üzere “iki internet haber sitesi ile” ibaresi eklenmiştir.

 1. b) 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “gazete” ibaresinden sonra gelmek üzere “, internet haber siteleri” ibaresi eklenmiştir.
 2. c) 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2/A maddesinin birinci fıkrasına “onbeş gün önce” ibaresinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ile” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “bir defa” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

ç) 2004 sayılı İcra ve iflas Kanununun 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “karar” ibaresi “bir internet haber sitesinde veya ilan talep” şeklinde değiştirilmiştir.

 1. d) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda” ibaresi “bir gazete ve bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu İlan Portalında” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. e) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü bendinin birinci cümlesine “gazetede” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi, bendin ikinci cümlesine “gazetelerden birinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bir internet haber sitesinde” ibaresi eklenmiştir.
 3. f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 47 nci maddesinin birinci fıkrasına “Resmi Gazete,” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber sitesi,” ibaresi eklenmiş, fıkrada yer alan “gazetelerden” ibaresi “gazeteler ve Basın İlan Kurumu İlan Portalından” şeklinde değiştirilmiştir.
 4. g) 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “mahalli gazete” ibaresi “bir mahalli gazete ve bir internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.

ğ) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına “yerel gazeteler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve internet haber siteleri” ibaresi eklenmiştir.

 1. h) 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “mahalli gazete çıkıyor ise, bu mahalli gazetelerden birisinde ve” ibaresi “çıkan bir gazete ve bir internet haber sitesi ile” şeklinde, fıkrada yer alan “bir” ibaresi “birer” şeklinde değiştirilmiş, Kanunun 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “mahalli gazetede ve” ibaresi “bir yerel gazete ve bir internet haber sitesi ile” şeklinde, fıkrada yer alan “en az bir defa” ibaresi “en az birer defa” şeklinde değiştirilmiştir.

ı) 24/5/1984 tarihli ve 3011 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanunun 2 nci maddesine “veya” ibaresinden sonra gelmek üzere “internet haber sitesi ya da” ibaresi eklenmiştir.

 1. i) 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “varsa yerel gazetede” ibaresi “bir yerel gazete ve bir internet haber sitesinde” şeklinde, 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “varsa yerel gazete” ibaresi “bir yerel gazete ve bir internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
 2. j) 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “internet” ibaresi “bir internet haber sitesi” şeklinde değiştirilmiştir.
 3. k) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “gazeteyle bir defa” ibaresi “bir gazete ve bir internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1000 inci maddesinin üçüncü fıkrasına “bildirmeye”, 1350 nci maddesinin birinci fıkrası ile 1384 üncü maddesinin ikinci fıkrasına “şartıyla” ve 1385 inci maddesinin birinci fıkrasına “ilan,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “bir internet haber sitesi ve” ibareleri eklenmiştir.

 1. m) 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 16 ncı maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan “kendi internet sitesinde veya gerekli gördüğü diğer uygun yöntemlerle” ibaresi “kendi internet sitesi dahil gerekli gördüğü tüm yöntemlerle ve bir gazete veya bir internet haber sitesinde” şeklinde değiştirilmiştir.

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Hasan Özgüneş, Züleyha Gülüm, Ali Kenanoğlu ve Mahmut Toğrul tarafından;

Kanun Teklifi’nin 28’inci maddesinde yer alan bütün “ve bir internet sitesi” ibarelerinden sonra gelmek üzere “bir televizyon kanalı ve bir radyo” ibaresinin eklenmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Faruk Sarıaslan, Vecdi Gündoğdu, Engin Özkoç, Zeynel Emre, Ali Haydar Hakverdi ve Abdurrahman Tutdere tarafından;

Kanun Teklifi’nin 28’inci maddesindeki “fıkrada yer alan” ibaresinin “fıkradaki” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İmam Hüseyin Filiz, Bedri Yaşar, İsmail Koncuk ve Hayrettin Nuhoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 28’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 28’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.


13 Ekim 2022 Perşembe

7’nci Birleşim

Görüşülen madde:

MADDE 29- 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 217 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

MADDE 217/A- (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Suçun, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya, Ali Kenanoğlu ve Hakkı Saruhan Oluç tarafından;

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Vecdi Gündoğdu, Ali Haydar Hakverdi, Süleyman Girgin, Faruk Sarıaslan ve Rafet Zeybek tarafından;

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, Bedri Yaşar, Ayhan Erel ve Feridun Bahşi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 29’uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 29’uncu maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 30- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendine (6) numaralı alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki alt bent eklenmiş ve diğer alt bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

“7. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A),”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Abdullah Koç, Ali Kenanoğlu ve Züleyha Gülüm tarafından;

CHP’li vekiller Murat Emir ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 30’uncu maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

İYİ Partili vekiller Ayhan Erel, Feridun Bahşi, Hayrettin Nuhoğlu, Bedri Yaşar ve İmam Hüseyin Filiz tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 30’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiş” ibaresinin “ilave edilmiş” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 30’uncu maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 31- 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 6/A maddesinin birinci fıkrasında yer alan “8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin engellenmesi kararlarının” ibaresi “8 ve 8/A maddeleri kapsamı dışındaki tüm içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine yönelik kararların” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasına “esasları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile internetin bilinçli ve güvenli kullanımı konulan da dahil olmak üzere Birliğin faaliyet alanları,” ibaresi eklenmiş, altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “Bu Kanunun 8 inci maddesi kapsamı dışındaki erişimin” ibareleri “Erişimin” şeklinde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, dokuzuncu fıkrasının birinci cümlesine “ücretlerden,” ibaresinden sonra gelmek üzere “bağış ve diğer faaliyet gelirlerinden” ibaresi eklenmiş, fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Alınacak ücretler” ibaresi “Üyelerden alınacak ücretler” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Erişim sağlayıcılar, kararların bildirimi için gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlüdür.”

“(11) Birlik, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarım, ilgili içerik veya yer sağlayıcının internet sayfalarından tespit edilebilen elektronik posta adreslerine bildirebilir.”

Verilen önergeler:

CHP’li, HDP’li ve İYİ Partili vekiller tarafından;

Kanun Teklifi’nin 31’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 31’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 32- 5651 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “oluşturan yayınların içerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde veya içerik veya yer sağlayıcısı yurt içinde bulunsa bile, içeriği birinci fıkranın (a) bendinin (2) ve (5) ve (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde ve (c) bendinde yazılı suçları” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“ç) 1/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununun 27 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan suçlar.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Züleyha Gülüm, Şevin Coşkun, Mehmet Ruştu Tiryaki, Dilşat Canbaz Kaya, Meral Danış Beştaş ve Ömer Öcalan tarafından;

CHP’li vekiller Serkan Topal ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 32’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Zeki Hakan Sıdalı, Dursun Ataş, Yasin Öztürk, Ümit Beyaz ve Ayhan Erel tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 32’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiş” ibaresinin “ilave edilmiş” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 32’nci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 33- 5651 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Müracaatın Birlik tarafından kabulüne karşı itiraz, kararı veren hakimliğe yapılır. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Fatma Kurtulan, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya ve Meral Danış Beştaş tarafından;

Kanun Teklifi’nin 33’üncü maddesinin tekliften çıkarılması teklif edildi.

Önerge reddedildi.

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Faruk Sarıaslan, Vecdi Gündoğdu, Engin Özkoç, İlhami Özcan Aygun, Ali Haydar Hakverdi ve Süleyman Girgin tarafından;

Kanun Teklifi’nin 33’üncü maddesindeki “tümüne” ibaresinin “tamamına” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Hayrettin Nuhoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Aylin Cesur, Orhan Çakırlar ve İsmail Koncuk tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 33’üncü maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 34- 5651 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiş, dördüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiş, maddeye dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül neticesinde oluşan altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, teselsül neticesinde oluşan dokuzuncu fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, maddeye teselsül neticesinde oluşan on dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş, maddeye teselsül neticesinde oluşan on yedinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde bu kişinin Türkiye’de mukim ve Türk vatandaşı olması zorunludur.”

“Türkiye’den günlük erişimin on milyondan fazla olması halinde; yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı tarafından belirlenen gerçek veya tüzel kişi temsilci, sosyal ağ sağlayıcının sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla teknik, idari, hukuki ve mali yönden tam yetkili ve sorumlu olup bu temsilcinin tüzel kişi olması halinde doğrudan sosyal ağ sağlayıcı tarafından sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunludur.”

“Sosyal ağ sağlayıcıların Kuruma sundukları raporlar, başlık etiketleri, öne çıkarılan veya erişimi azaltılan içeriklere ilişkin algoritmalarına, reklam politikalarına ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgileri de içerir. Sosyal ağ sağlayıcı. Kurum tarafından istenen bilgileri Kuruma vermekle yükümlüdür. Sosyal ağ sağlayıcı kullanıcılarına eşit ve tarafsız davranmakla yükümlü olup Kuruma sunulacak raporda bu hususa ilişkin alınan tedbirlere de yer verilir. Sosyal ağ sağlayıcı, bu Kanun kapsamındaki suçlara ilişkin içerikler ile başlık etiketlerinin yayınlanmamasına ilişkin kendi sistem, mekanizma ve algoritmasında Kurumla işbirliği halinde gerekli tedbirleri alır ve bu tedbirlere raporunda yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara öneriler sunarken hangi parametreleri kullandığına internet sitesinde açık, anlaşılır ve kolaylıkla ulaşılabilir şekilde yer vermekle yükümlüdür. Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılara önerdiği içeriklere ilişkin tercihleri güncelleme ve kişisel verilerinin kullanılmasını sınırlandırma seçeneği sunma konusunda gerekli tedbirleri alır ve bu tedbirlere raporunda yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturarak bunu internet sitesi üzerinden yayınlar ve bu hususa raporunda yer verir.”

“(5) Türk Ceza Kanununda yer alan; a) Çocukların cinsel istismarı (madde 103), b) Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (madde 217/A), c) Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (madde 302), ç) Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315,316), d) Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk (madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337), suçlarına konu internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgiler soruşturma aşamasında Cumhuriyet savcısı, kovuşturma aşamasında yargılamanın yürütüldüğü mahkeme tarafından talep edilmesi üzerine ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye’deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilir. Bu bilgilerin talep eden Cumhuriyet Başsavcılığı veya mahkemeye verilmemesi durumunda, ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından, yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranında daraltılması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliğine başvurulabilir. İnternet trafiği bant genişliğinin daraltılması kararı verilmesi halinde, bu karar erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararın gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Sosyal ağ sağlayıcının, bu fıkra kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde yaptırımlar kaldırılır ve Kuruma bildirilir.”

“(7) Sosyal ağ sağlayıcı, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alır.” “(10) 8 ve 8/A maddeleri kapsamındaki idari tedbirler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi halinde, Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin, ilgili yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya altı aya kadar reklam vermesinin yasaklanmasına Başkan tarafından karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararı. Resmi Gazete’de yayımlanır. Başkan, reklam yasağı kararının yanı sıra içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının yerine getirilmesine kadar sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılması için sulh ceza hâkimliğine başvurabilir. Hâkim tarafından verilen internet trafiği bant genişliğinin yüzde elli oranında daraltılmasına ilişkin kararın ilgili sosyal ağ sağlayıcıya bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının sosyal ağ sağlayıcı tarafından yerine getirilmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde doksan oranına kadar daraltılması için Başkan tarafından sulh ceza hâkimliğine başvurulabilir. Hâkim tarafından verilen kararlar, erişim sağlayıcılara bildirilmek üzere Kuruma gönderilir. Kararların gereği, bildirimden itibaren derhâl ve en geç dört saat içinde erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilir. Sosyal ağ sağlayıcının, içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararının gereğini yerine getirmesi ve Kuruma bildirmesi halinde yalnızca internet trafiği bant genişliğinin daraltılması tedbiri kaldırılır.

(11) Bu Kanun kapsamında Başkan tarafından verilen idari para cezalarının yasal süresinde ödenmemesi durumunun bir yıl içinde birden fazla gerçekleşmesi halinde, Başkan tarafından yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcısına altı aya kadar yeni reklam vermesinin yasaklanmasına karar verilebilir, bu kapsamda yeni sözleşme kurulamaz ve buna ilişkin para transferi yapılamaz. Reklam yasağı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanır. Yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının, idari para cezalarının tamamını ödemesi ve Kuruma bildirmesi halinde reklam yasağı kararı kaldırılır.

(12) Bu madde uyarınca verilen reklam yasağına aykırı davranan Türkiye’de mukim vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, on bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanmasına Başkan tarafından karar verilebilir.

(13) Sosyal ağ sağlayıcı, kullanıcılarının haklarının korunmasına yönelik olarak Kurum tarafından yapılacak kullanıcı haklarına ilişkin düzenlemelere uymakla yükümlüdür.”

“(15) Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, yayını sunuş biçiminden kullanıcının söz konusu yayma ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise sorumludur.

(16) Sosyal ağ sağlayıcı, kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan içerikleri öğrenmesi ve gecikmesinde sakınca bulunması halinde, bu içeriği ve içeriği oluşturana ilişkin bilgileri yetkili kolluk birimleriyle paylaşır.”

“(18) Kurum, sosyal ağ sağlayıcının bu Kanuna uyumuna ilişkin olarak sosyal ağ sağlayıcıdan kurumsal yapı, bilişim sistemleri, algoritmalar, veri işleme mekanizmaları ve ticari tutumlar dâhil her türlü açıklamayı talep edebilir. Sosyal ağ sağlayıcı. Kurum tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri en geç üç ay içinde vermekle yükümlüdür. Kurum, sosyal ağ sağlayıcının bu Kanuna uyumunu sosyal ağ sağlayıcının bütün tesislerinde yerinde inceleyebilir.

(19) Sosyal ağ sağlayıcı, kamu güvenliğini ve kamu sağlığını etkileyen olağanüstü durumlara ilişkin kriz planı oluşturmakla ve Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

(20) Bu maddenin altıncı, yedinci, on üçüncü, on altıncı, on sekizinci ve on dokuzuncu fıkralarındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen sosyal ağ sağlayıcıya Başkan tarafından bir önceki takvim yılındaki küresel cirosunun yüzde üçüne kadar idari para cezası verilebilir.”

Verilen önergeler:                  

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Ali Kenanoğlu, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, Mehmet Ruştu Tiryaki ve Hasan Özgüneş tarafından;

CHP’li vekiller Cengiz Gökçel ve Engin Özkoç tarafından;

İYİ Partili vekiller Ayhan Erel, Ümit Beyaz, Behiç Çelik, Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Zeki Hakan Sıdalı tarafından;

Kanun Teklifi’nin 34’üncü maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Mahir Ünal, Feti Yıldız, Ahmet Özdemir, Hüseyin Şanverdi, Yusuf Başer ve Semra Kaplan Kıvırcık tarafından;

Kanun Teklifi’nin 34’üncü maddesiyle 5651 sayılı Kanun’un ek 4’üncü maddesinin (4)’üncü fıkrasına eklenen ikinci cümlenin ve teselsül neticesinde oluşan (14)’üncü fıkradan sonra gelmek üzere eklenen (15)’inci fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edildi.

“Sosyal ağ sağlayıcı hesap verebilirlik ilkesine uygun şekilde hareket etmek, Kanunun uygulanmasında şeffaflığı sağlamak, Kanunun uygulanmasına ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgeleri Kurum tarafından istenildiği zaman Kuruma vermekle yükümlüdür.”

“(15) Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri ve öne çıkarılan içeriklerin uyarı yöntemiyle kaldırılması için Kurumla işbirliği içinde etkin bir başvuru mekanizması kurmakla yükümlüdür. Sosyal ağ sağlayıcı, başlık etiketleri veya öne çıkarılan içerikler aracılığıyla ortam sağladığı başkasına ait yayın yoluyla işlenen suçtan, kendisine hukuka aykırı içeriğin bildirilmiş ve buna rağmen içeriğin bildiriminden itibaren derhal ve en geç dört saat içinde kaldırılmamış olması durumunda söz konusu içerikten doğrudan sorumludur.”

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 34’üncü maddesi AKP’li ve MHP’li vekillerin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 35- 5651 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 6- (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden önce temsilci belirlemiş olan sosyal ağ sağlayıcının, ek 4 üncü maddenin birinci fıkrasında bu maddeyi ihdas eden Kanun ile yapılan değişiklikle getirilen yükümlülüklerini bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde tamamlamaması durumunda, bildirime ve idari para cezalarına ilişkin hükümler uygulanmadan ek 4 üncü maddenin ikinci fıkrası hükümleri uygulanır.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya, Necdet İpekyüz ve Meral Danış Beştaş tarafından;

CHP’li vekiller Necati Tığlı ve Engin Özkoç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 35’inci maddesinin metinden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Orhan Çakırlar, İsmail Koncuk, Muhammet Naci Cinisli ve Dursun Ataş tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 35’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “eklenmiştir” ibaresinin “ilave edilmiştir” ibaresiyle değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 35’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 36- 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“(ççç) Şebekeler üstü hizmet: İnternet erişimine sahip abone ve kullanıcılara, işletmecilerden veya sağlanan internet hizmetinden bağımsız olarak kamuya açık bir yazılım vasıtası ile sunulan; sesli, yazılı, görsel iletişim kapsamındaki kişiler arası elektronik haberleşme hizmetlerini,

(ddd) Şebekeler üstü hizmet sağlayıcı: Şebekeler üstü hizmet tanımı kapsamına giren hizmetleri sunan gerçek veya tüzel kişiyi,”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Dersim Dağ, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya, Meral Danış Beştaş ve Ali Kenanoğlu tarafından;

CHP’li vekiller Alpay Antmen ve Engin Özkoç tarafından;

İYİ Partili vekiller İmam Hüseyin Filiz, Orhan Çakırlar, Hayrettin Nuhoğlu, Hasan Subaşı, Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Arslan Kabukcuoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 36’ncı maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 36’ncı maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 37- 5809 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(14) Kurum, şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeksizin veya yetkilendirilmeksizin sunulan şebekeler üstü hizmetlerin sunumunun engellenmesini teminen işletmecilere yükümlülük getirilmesi dahil her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile Kurumca yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütürler. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar. Kurumun elektronik haberleşme sektörüne ilişkin görevleri kapsamında bu hizmete yönelik yapacağı düzenlemelere uymakla yükümlüdür. Kurum yapacağı düzenlemelerde hizmetlerin kullanıcılarına Ulusal Numaralandırma Planında yer alan numaralar ile haberleşme imkân sunup sunmadığı,

Türkiye’deki kullanıcı sayısı veya günlük erişim sayısı gibi kriterleri dikkate alır. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, Türkiye’deki aktif bireysel ve kurumsal kullanıcı sayısı, sesli arama sayısı ve süresi, görüntülü görüşme sayısı ve süresi, anlık mesaj sayısı ve Kurumun belirleyebileceği diğer bilgileri Kurumca belirlenecek periyotlarla Kuruma bildirmekle yükümlüdür.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Ömer Öcalan, Dilşat Canbaz Kaya, Züleyha Gülüm, Mehmet Ruştu Tiryaki ve Abdullah Koç tarafından;

CHP’li vekiller Onursal Adıgüzel ve Engin Özkoç tarafından;

İYİ Partili vekiller İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Orhan Çakırlar, Mehmet Metanet Çulhaoğlu ve Hüseyin Örs tarafından;

Kanun Teklifi’nin 37’nci maddesinin teklif metninden çıkarılması teklif edildi.

Önergeler reddedildi.

AKP’li ve MHP’li vekiller Yılmaz Tunç, Feti Yıldız, Mehmet Doğan Kubat, Ahmet Özdemir, Ahmet Akay ve Hüseyin Şanverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 37’nci maddesiyle 5809 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesine eklenen fıkranın aşağıdaki şekilde değiştirilmesi teklif edildi:

“(14) Kurum, şebekeler üstü hizmet sunumuna ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya, düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeksizin veya yetkilendirilmeksizin sunulan şebekeler üstü hizmetlerin sunumunun engellenmesini teminen işletmecilere yükümlülük getirilmesi dâhil her türlü tedbiri almaya yetkilidir. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, faaliyetlerini Türkiye’de kurdukları anonim şirket ya da limited şirket statüsündeki tam yetkili temsilcileri vasıtası ile Kurumca yapılacak yetkilendirme çerçevesinde yürütürler. Şebekeler üstü hizmet sağlayıcılar, bu Kanun ve Kurumun görev alanı ile ilgili diğer Kanunlarda işletmeciler için belirlenen hak ve yükümlülüklerden, şebekeler üstü hizmet sunumunun niteliğine göre Kurumca belirlenecek hak ve yükümlülükler açısından işletmeci olarak kabul edilir.”

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 37’nci maddesi AKP ve MHP’li vekillerin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 38- 5809 sayılı Kanunun 60’ıncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(16) Bu Kanunun 9 uncu maddesine aykırı olarak düzenlemelerde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcılara bir milyon Türk Lirasından otuz milyon Türk Lirasına kadar idari para cezası verilebilir.

(17) Bu maddenin onaltıncı fıkrasında uygulanan idari para cezasını süresinde ödemeyen ve Kurumca yapılacak bildirimden itibaren altı ay içerisinde Kurum düzenlemelerinde öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yetkilendirilmeksizin hizmet sunan şebekeler üstü hizmet sağlayıcısının internet trafiği bant genişliğinin %95’ine kadar daraltılmasına veya ilgili uygulama veya internet sitesine erişimin engellenmesine Kurum tarafından karar verilebilir. Erişim Sağlayıcıları Birliğine uygulanmak üzere gönderilen kararın gereği, erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilir.”

Verilen önergeler:

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Necdet İpekyüz, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya ve Mehmet Ruştu Tiryaki tarafından;

CHP’li vekiller Okan Gaytancıoğlu ve Engin Özkoç tarafından;

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Orhan Çakırlar, Yasin Öztürk, Feridun Bahşi, İmam Hüseyin Filiz ve Hayrettin Nuhoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin 38’inci maddesinin teklif metninden çıkarılması talep edildi.

Önergeler reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 38’inci maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 39- Bu Kanunun;

 1. a) 20, 21, 22, 25, 26, 27 nci maddeleri ve 28 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri hariç diğer hükümleri 1 Ocak 2023 tarihinde,
 2. b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Vecdi Gündoğdu, Faruk Sarıaslan, Orhan Sümer ve Ahmet Kaya tarafından;

Kanun Teklifi’nin 39’uncu maddesindeki “yürürlüğe” ibaresinin “uygulamaya” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm, Dilşat Canbaz Kaya, Necdet İpekyüz ve Hakkı Saruhan Oluç tarafından;

Kanun Teklifi’nin 39’uncu maddesinde geçen “bu Kanunun” ibaresinin “bu Yasanın” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Bedri Yaşar, Ayhan Erel, Feridun Bahşi, Behiç Çelik, Hayrettin Nuhoğlu ve Mehmet Metanet Çulhaoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 39’uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yayımı tarihinde” ibaresinin “yayımlandığı tarihte” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

AKP’li ve İYİ Parti’li vekiller Yılmaz Tunç, Feti Yıldız, Mehmet Doğan Kubat, Ahmet Özdemir, Ahmet Akay ve Hüseyin Şanverdi tarafından;

Kanun Teklifi’nin 39’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “1/1/2023” ibaresi “1/4/2023” şekliden değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge kabul edildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 39’uncu maddesi AKP ve MHP’li vekillerin teklif ettiği değişiklikle kabul edildi.

Görüşülen madde:

MADDE 40- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Verilen önergeler:

CHP’li vekiller Zeynel Emre, Mustafa Sezgin Tanrıkulu, Vecdi Gündoğdu, Orhan Sümer, Faruk Sarıaslan ve Ahmet Tuncay Özkan tarafından;

Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesindeki “Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür” ibaresinin “Bu kanun hükümleri, Cumhurbaşkanınca yürütülür” şeklinde değiştirilmesi talep edildi.

Önerge reddedildi.

HDP’li vekiller Kemal Peköz, Meral Danış Beştaş, Mehmet Ruştu Tiryaki, Züleyha Gülüm ve Dilşat Canbaz Kaya tarafından;

Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesinde geçen “Kanun” ibaresinin “Yasa” olarak değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

İYİ Partili vekiller Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Orhan Çakırlar, Hasan Subaşı, Bedri Yaşar, İmam Hüseyin Filiz, Arslan Kabukcuoğlu ve Hayrettin Nuhoğlu tarafından;

Kanun Teklifi’nin çerçeve 40’ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür” ibaresinin “hükümleri Cumhurbaşkanı tarafından yürütülür” şeklinde değiştirilmesi teklif edildi.

Önerge reddedildi.

SONUÇ:

Genel Kurul’da yapılan oylamayla Kanun Teklifi’nin 40’ıncı maddesi değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.